Algemene voorwaarden

The Sleeping Agency

Toepasselijkheid

Artikel 1. -1. Deze algemene voorwaarden zijn, met uitsluiting van eventueel door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden, op alle aanbiedingen van, overeenkomsten met, leveringen van en werkzaamheden verricht door The Sleeping Agency, verder te noemen The Sleeping Agency, van toepassing.

l.-2. Afwijkende bedingen, afspraken of regelingen gelden slechts indien en voorzover zij tussen The Sleeping Agency en wederpartij uitdrukkelijk zijn overeengekomen. Indien het een wederpartij betreft die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, niet zijnde een met een consument gelijk te stellen natuurlijk persoon, geldt daarbij dat zij schriftelijk door The Sleeping Agency moeten zijn bevestigd.

1.-3. Voorzover er in deze voorwaarden niet van is afgeweken gelden de wettelijke regelingen.

Algemeen

Artikel 2. -1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder de “wederpartij”: iedere rechts- of natuurlijke persoon die met The Sleeping Agency een overeenkomst ten titel van koop of huur, dan wel enige andere titel waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, heeft gesloten of wenst te sluiten, en behalve deze diens vertegenwoordigers, gemachtigden, rechtsverkrijgenden en erfgenamen.

2.-2. Elke tussen The Sleeping Agency en wederpartij gesloten overeenkomst is voor beide partijen volledig bindend.

2.-3. Wijzigingen van een overeenkomst waaruit mogelijk nadeel voor The Sleeping Agency kan voortvloeien alsmede annulering zijn zonder toestemming van The Sleeping Agency onverbindend, behoudens voozover hierin door deze voorwaarden wordt voorzien of zulks op grond van de wet gevorderd kan worden.

2.-4. Bedingen op grond waarvan The Sleeping Agency een afleveringsplicht op zich neemt zonder dat de wederpartij zich tot afname van de betrokken zaken verbindt, dan wel op grond waarvan de hoeveelheid en/of de prijs van de te leveren respectievelijk af te nemen zaken aan een voorbehoud zijn verbonden, zijn onverbindend.

Aanbiedingen en offertes

Artikel 3.-1. Alle door The Sleeping Agency gedane aanbiedingen en offertes, waarbij niet uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld, zijn geheel vrijblijvend; zij kunnen na de aanvaarding door de wederpartij nog door The Sleeping Agency, mits onverwijld, worden herroepen.

3.-2. The Sleeping Agency heeft het recht een opdracht zonder opgave van redenen te weigeren.

 Totstandkoming van de overeenkomst.

Artikel 4.-1. The Sleeping Agency is aan door de wederpartij aan The Sleeping Agency verstrekte opdrachten eerst gebonden nadat The Sleeping Agency deze heeft aanvaard. Van aanvaarding van opdrachten afkomstig van een wederpartij handelende in de uitoefening van een beroep of bedrijf, niet zijnde een met een consument gelijk te stellen natuurlijk persoon, kan slechts worden gesproken indien en voorzover zij schriftelijk is geschied.

4.-2. Later onbevoegd gemaakte aanvullende afspraken, wijzigingen of toezeggingen, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk gedaan namens The Sleeping Agency door personeel, vertegenwoordigers, verkopers of andere tussenpersonen zijn, indien de wederpartij van hun onbevoegdheid op de hoogte was dan wel in redelijkheid aan hun bevoegdheid had behoren te twijfelen, niet bindend, tenzij deze door The Sleeping Agency zijn bekrachtigd.

4.-3. Indien de wederpartij haar verbintenis niet nakomt, dan wel The Sleeping Agency goede grond geeft te vrezen dat zij haar verbintenis niet zal nakomen, is The Sleeping Agency gerechtigd de nakoming van haar daartegenover staande verplichtingen, alsmede die die voortvloeien uit dezelfde rechtsverhouding of uit zaken die partijen regelmatig met elkaar hebben gedaan, op te schorten, onverminderd de aan The Sleeping Agency krachtens de wet of deze voorwaarden toekomende rechten.

Prijzen en tarieven

Artikel 5. -1. Prijzen van The Sleeping Agency zijn gebaseerd op kostprijzen geldend op de dag van de totstandkoming van de overeenkomst. Indien gedurende het tijdvak gelegen tussen de datum van offerte en die van aflevering, de kostprijzen een verhoging ondergaan of, ingeval er sprake is van termijnen, de kostprijzen gedurende die termijnen een verhoging ondergaan, zal The Sleeping Agency de aan de wederpartij in rekening te brengen prijs dienovereenkomstig verhogen.

5.-2. Een consument en een daarmee gelijk te stellen persoon handelende in de uitoefening van een beroep of bedrijf zal ingeval van een prijsverhoging als gevolg van een stijging van de kostprijzen gedurende drie maanden na het sluiten van de overeenkomst bevoegd zijn de overeenkomst te ontbinden, behoudens ingeval er anders is overeengekomen.

5.-3. De door The Sleeping Agency vermelde prijzen zijn steeds exclusief B.T.W., invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. The Sleeping Agency is gerechtigd elke wijziging in deze tarieven aan de wederpartij door te berekenen.

Aflevering

Artikel 6. -1. De aflevering geschiedt aan het adres van de wederpartij, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. The Sleeping Agency mag het haar door de wederpartij opgegeven adres of de overeengekomen plaats als zodanig blijven beschouwen totdat haar een nieuw adres of nieuwe plaats is medegedeeld.

6.-2. Indien het gehuurde later, of twee maal, verplaatst moet worden, worden de hierdoor ontstane kosten doorberekend. Het terrein dient goed bereikbaar en berijdbaar te zijn. De wederpartij zorgt ervoor dat de eigenaar van het terrein of gebouw zijn goedkeuring verleent voor het plaatsen van de goederen gedurende de gehele huurperiode. De wederparij vrijwaart The Sleeping Agency voor aansprakelijkheid voor schade aan het voornoemde terrein.

6.-3. Bij huur zal de aflevering worden geacht te hebben plaatsgevonden op het moment dat de af te leveren zaken gebruiksklaar aan de wederpartij worden afgeleverd. Indien de opdrachtgever de aansluitingen verzorgt en deze niet voor levering aanwezig zijn dient opdrachtgever zorg te dragen voor het gebruiksklaar maken van de voorzieningen en wordt de aflevering tevens geacht te hebben plaatsgevonden. Vanaf het moment van aflevering zijn de zaken geheel voor risico van de wederpartij.

6.-4. Bij koop zal de aflevering worden geacht te hebben plaatsgevonden op het moment dat de gekochte zaken de door de wederpartij aangegeven plaats bereiken. Indien de wederpartij zelf voor het transport van de gekochte zaken zal zorgdragen, doen zij dit geheel op eigen risico en op eigen kosten en zal de afleveringen worden geacht te hebben plaatsgevonden op het moment dat de zaken de loods van The Sleeping Agency verlaten.

6.-5. Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige aflevering dient de wederpartij The Sleeping Agency derhalve schriftelijk in gebreke te stellen waarbij haar een redelijke termijn voor de nakoming wordt gesteld.

Schuldeisersverzuim

Artikel 7. -1. Indien de wederpartij niet vóór het verstrijken van de leveringstermijn de gekochte zaken afneemt en/of de wederpartij de zaken weigert, kan The Sleeping Agency de zaken voor rekening en risico van de wederpartij, daaronder begrepen het risico van kwaliteitsvermindering, in bewaring stellen. Gedurende de bewaring kan de wederpartij haar verzuim slechts zuiveren door het in bewaring gestelde te aanvaarden. Van deze inbewaringstelling dient onverwijld, onder inzending van de faktuur terzake van aflevering, aan de wederparij schriftelijk kennis te worden gegeven.

7.-2. Indien de huurder het gehuurde niet of niet tijdig afneemt, behoudt The Sleeping Agency het recht om aan de wederpartij het verhuurde volledig in rekening te brengen zonder aftrek van enige kosten.

Overmacht

Artikel 8.-1. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van The Sleeping Agency opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door The Sleeping Agency niet mogelijk is langer duurt dan twee maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

8.-2. Indien The Sleeping Agency bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is The Sleeping Agency gerechtigd het reeds geleverde dan wel leverbare deel afzonderlijk te faktureren en is de wederpartij gehouden deze faktuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

8.-3. Onder “overmacht” in de zin van dit artikel wordt verstaan: omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan The Sleeping Agency zijn toe te rekenen. Hieronder zullen onder andere zijn begrepen: stakingen, ziekte van het personeel, vervoersstoringen, maatregelen van overheidswege, brand, natuurrampen, oorlog en oorlogsgevaar, en voorts alle omstandigheden waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid niet kan worden gevergd, een en ander zowel indien deze omstandigheden zich voordoen bij het bedrijf van The Sleeping Agency als bij het bedrijf van toeleveranciers.

8.-4. The Sleeping Agency heeft eveneens het recht zich op overmacht te beroepen indien de niet toerekenbare omstandigheden die de nakoming van haar verbintenis verhindert, intreedt nadat The Sleeping Agency aan haar verplichtingen had moeten voldoen.

Aansprakelijkheid

Artikel 9. -1. The Sleeping Agency is niet aansprakelijk voor enige schade welke voor de wederpartij of voor derden mocht ontstaan tengevolge van het gebruik van producten van The Sleeping Agency, tenzij de geldende wettelijke regelingen of de onderhavige voorwaarden uitdrukkelijk anders bepalen.

9.-2. The Sleeping Agency aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor door de wederpartij geleden schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis of uit onrechtmatige daad, indien en voorzover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering. Indien de verzekeraar om enige reden niet tot uitkering overgaat, dan wel de schade niet door de verzekering is gedekt, is de aansprakelijkheid beperkt tot een tweevoud van het faktuurbedrag met een maximum van € 10.000,-.

9.-3. In afwijking van de voorgaande leden aanvaardt The Sleeping Agency geen aansprakelijkheid voor overschrijding van leveringstermijnen.

9.-4. The Sleeping Agency is niet aansprakelijk indien de tekortkoming het gevolg is van overmacht.

9.-5. De in dit artikel opgenomen beperkingen gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van The Sleeping Agency of haar leidinggevende ondergeschikten.

Reclames

Artikel 10.-1. Onder “reclames” dienen te worden verstaan: alle klachten van de wederpartij terzake van de hoedanigheid van een afgeleverde zaak.

10.-2. De wederpartij is verplicht de afgeleverde zaken terstond bij aflevering te controleren op tekorten en beschadigingen, dan wel deze controle uit te voeren na de mededeling van The Sleeping Agency dat de zaken ter beschikking van de wederpartij staan.

10.-3. Indien de wederpartij niet binnen bekwame tijd nadat zij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze had behoren te ontdekken, bij The Sleeping Agency terzake heeft geprotesteerd, kan zij op het gebrek geen beroep meer doen.

10.-4. Met betrekking tot zichtbare gebreken dienen reclames binnen acht dagen na aflevering schriftelijk bij The Sleeping Agency te zijn ingediend, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klachten.

10.-5. Met betrekking tot onzichtbare gebreken dienen reclames binnen acht dagen na het moment van ontdekking of na het moment waarop de gebreken redelijkerwijze hadden behoren te worden ontdekt, doch in ieder geval binnen een jaar na aflevering, bij The Sleeping Agency te zijn ingediend, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klachten.

10.-6. Ingeval van een gerechtvaardigde reclame is The Sleeping Agency gehouden de betreffende zaken zo spoedig mogelijk te vervangen of te herstellen.

10.-7. Door het indienen van een reclame wordt de betalingsplicht van de wederpartij ten aanzien van de in geschil zijnde zaken niet opgeschort.

Garantie

Artikel 11.-1. The Sleeping Agency staat in voor de deugdelijkheid, alsmede voor de kwaliteit van de door haar geleverde zaken, een en ander met inachtneming van hetgeen in deze voorwaarden is bepaald.

11.-2. Garantie voor, door The Sleeping Agency, elders ingekochte zaken wordt slechts gegeven indien en voorzover de desbetreffende fabrikant of leverancier garantie verstrekt.

11.-3. Garantie-aanspraken omvatten slechts het herstellen of het vervangen van de betreffende zaken, met dien verstande dat vervanging eerst gevorderd kan worden nadat herstel is gepoogd dan wel de wederpartij aantoont dat de zaak zoveel gebreken vertoont dat deze niet aan de overeenkomst beantwoordt en dat deze gebreken vervanging rechtvaardigen.

11.-4. Aanspraken op garantie worden niet erkend indien bij het gebruik van de zaak de voorschriften niet zijn opgevolgd of indien de zaak voor andere dan de normale doeleinden wordt gebruikt dan wel op onoordeelkundige wijze behandelt, gebruikt of onderhouden.

11.-5. Indien de wederpartij haar verplichtingen niet nakomt, wordt The Sleeping Agency als gevolg hiervan eveneens ontheven van haar garantieverplichtingen.

 Reparatie en onderhoud

Artikel 12. Reparatie en onderhoud van de door The Sleeping Agency afgeleverde zaken wordt uitgevoerd met inachtneming van het in deze voorwaarden bepaalde en geschiedt naar beste weten en kunnen.

Zorgplicht

Artikel 13. De wederpartij in haar kwaliteit van huurder , is verplicht als een goed huurster voor het gehuurde, overeenkomstig de bestemming welke daaraan bij de huurovereenkomst is gegeven of volgens die welke, bij gebreke van overeenkomst daaromtrent, naargelang de omstandigheden verondersteld wordt, zorg te dragen, een en ander conform de aanwijzigingen van The Sleeping Agency en zoals naar de eisen van redelijkheid en billijkheid van haar mag worden verwacht.

Betaling

Artikel 14.-1. Alle betalingen dienen te geschieden conform de in de overeenkomst overeengekomen betalingsvoorwaarden, dan wel binnen veertien dagen na aflevering te worden gestort op een door The Sleeping Agency aangewezen bankrekening.

14.-2. Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de dag van creditering van de bankrekening van The Sleeping Agency.

14.-3. The Sleeping Agency is niet verplicht de wederpartij vooraf opmerkzaam te maken op het verstrijken van een betalingstermijn of hem rekeninguittreksels of dergelijke te zenden, tenzij anders is overeengekomen.

14.-4. Ingeval de wederpartij een schuldenregeling met haar crediteuren tracht te treffen, surséance van betaling vraagt, haar faillissement wordt aangevraagd, haar bedrijf sluit of overdraagt, de wederpartij de vrije beschikking over haar vermogen of inkomsten geheel of gedeeltelijk verliest, alsmede indien beslag te harer laste wordt gelegd, is elke verplichting van de wederpartij jegens The Sleeping Agency onmiddellijk opeisbaar.

14.-5. Na het verstrijken van de betalingstermijn is de wederpartij in verzuim zonder dat een ingebrekestelling is vereist.

14.-6. Vanaf de dag volgend op die waarop de betalingstermijn is verstreken is de wederpartij voor elke verdere overschrijding van de betalingstermijn met veertien dagen aan The Sleeping Agency rente wegens te late betaling schuldig van 1% over het verschuldigde bedrag.

14.-7. Alle kosten, ontstaan uit of verband houdend met het door The Sleeping Agency geldend maken van haar rechten voortvloeidende uit of terzake van de met de wederpartij afgesloten overeenkomsten, daaronder begrepen alle kosten, ontstaan uit of verband houdende met de gerechtelijke en/of buitengerechtelijke inning van enig niet tijdig of niet geheel betaald faktuurbedrag of uit enige anderen hoofde voortkomend, zonder dat terzake enige sommatie of ingebrekestelling zal zijn vereist, zijn ten laste van de wederpartij.

 

14.-8. The Sleeping Agency heeft steeds het recht om zowel voor als na de totstandkoming van de overeenkomst zekerheid voor de betaling te verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door The Sleeping Agency totdat de zekerheid is gesteld, onverminderd het recht van The Sleeping Agency op nakoming, schadevergoeding en/of gehele of gedeeltelijke annulering van de overeenkomst, een en ander zonder enige rechtelijke tussenkomst en zonder dat The Sleeping Agency deswege tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.

Annulering

Artikel 15. De wederpartij kan de overeenkomst die hij met The Sleeping Agency heeft gesloten na reservering van het gehuurde en voor het ingaan van de huurtermijn niet laten doorgaan. In dat geval is de wederpartij echter wel kosten verschuldigd. Deze kosten bedragen:
50% van de huurprijs indien de huurperiode meer dan twee maanden na de annuleringsdatum ligt; 75% van de huurprijs indien de huurperiode binnen twee maanden van de annuleringsdatum ligt.

Eigendomsvoorbehoud

Artikel 16.-1. The Sleeping Agency in haar hoedanigheid van verkoper behoudt zich de eigendom voor van alle door haar aan de wederpartij afgeleverde of nog af te leveren zaken totdat de koopprijs voor al deze zaken geheel is voldaan. Indien The Sleeping Agency in het kader van deze verkoopovereenkomsten ten behoeve van de wederpartij door de wederpartij te vergoeden werkzaamheden verricht, geldt de voorbehouden eigendom voornoemd totdat de wederpartij ook deze vorderingen van The Sleeping Agency geheel heeft voldaan. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor de vorderingen die The Sleeping Agency tegen de wederpartij mocht verkrijgen wegens tekortschieten van de wederpartij in de nakoming van zodanige overeenkomsten.

16.-2. Zolang de eigendom van de afgeleverde zaken niet op de wederpartij is overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden of aan een derde enig ander recht daarop verlenen, behoudens de bevoegdheid van de wederpartij de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken in het kader van de normale uitoefening van haar bedrijf aan derden te verkopen en over te dragen. Bij verkoop op krediet is de wederpartij verplicht van haar afnemers een eigendomsvoorbehoud te bedingen op de voet van het bepaalde in dit artikel.

16.-3. De wederpartij verbindt zich, vorderingen die zij tegen haar afnemers verkrijgt niet aan derden te cederen of te verpanden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van The Sleeping Agency. De wederpartij verbindt zich verder bedoelde vorderingen, zodra The Sleeping Agency de wens daartoe te kennen geeft, aan The Sleeping Agency te verpanden tot meerdere zekerheid van haar vorderingen uit welken hoofde dan ook tegen te wederpartij.

16.-4. De wederpartij is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van de verkoper te bewaren.

 

 

16.-5. Indien de wederpartij in de nakoming van haar betalingsverplichtingen jegens The Sleeping Agency tekortschiet of The Sleeping Agency goede grond geeft te vrezen dat zij in die verplichting zal tekortschieten, alsmede in gevallen als bedoeld in artikel 17, is The Sleeping Agency gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken terug te nemen. Na terugneming zal de wederpartij worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke koopprijs, verminderd met de op de terugneming gevallen kosten.

16.-6. Bij verhuur blijven alle door de wederpartij van The Sleeping Agency gehuurde zaken te allen tijde eigendom van The Sleeping Agency. Wederpartij is behoudens feitelijk gebruik door haarzelf of door derden, niet gerechtigd om de van The Sleeping Agency gehuurde zaken aan derden in pand te geven of in zekerheid in de ruimste zin des woord aan derden toe te dienen, te verkopen, te verhuren, in eigendom en/of bezit over te dragen.

16.-7. Indien de wederpartij in de nakoming van haar betalingsverplichtingen jegens The Sleeping Agency tekortschiet of The Sleeping Agency goede grond geeft te vrezen dat zij in die verplichtingen zal tekortschieten, alsmede in gevallen als bedoeld in artikel 17, is The Sleeping Agency gerechtigd de gehuurde zaken terug te nemen. Alle op dat moment geconstateerde veranderingen of beschadigingen zullen aan de wederpartij in rekening worden gebracht.

16.-8. De professionele wederpartij, niet zijnde een met een consument gelijk te stellen natuurlijk persoon, in haar hoedanigheid van koper of huurder is verplicht de betreffende zaken te verzekeren tegen risico’s van brand, diefstal, storm- en waterschade en wel in dier voege dat in de desbetreffende verzekeringspolis het beding is opgenomen dat de verzekering ook loopt op zaken van derden, hetzij indien laatstbedoelden bij het aangaan van de verzekering belanghebbenden zijn, hetzij indien laatstbedoelden gedurende de loop van de verzekering belanghebbende zullen worden. Het is de wederpartij niet toegestaan eventuele aanspraken op de verzekeraar uit hoofde van verzekeringen als bedoeld in dit lid, voorzover betrekking hebbende op de aan The Sleeping Agency toebehorende zaken, aan derden in pand te geven of als zekerheid in de ruimste zin des woords aan derden te doen gelden. Alle aanspraken van de wederpartij op de verzekeraar van de zaken uit hoofde van genoemde verzekeringen zullen, zodra The Sleeping Agency de wens daartoe te kennen geeft, door de wederpartij aan haar worden verpand tot meerdere zekerheid van de vorderingen van The Sleeping Agency tegen de wederpartij.

Ontbinding

Artikel 17.-1. Onverminderd de verder toekomende rechten en het elders in deze voorwaarden bepaalde, kan The Sleeping Agency, zonder rechtelijke tussenkomst, door middel van een schriftelijke verklaring, de overeenkomst ontbinden ingeval de wederpartij met de voldoening van haar betalingsverplichtingen in verzuim is, de wederpartij surséance van betaling aanvraagt, haar faillissement wordt aangevraagd, de wederpartij de vrije beschikking over haar vermogen of inkomsten geheel of gedeeltelijk verliest of op enig onderdeel van haar bezittingen of vermogen beslag wordt gelegd en ingeval de wederpartij haar bedrijf verkoopt of liquideert.

17.-2. The Sleeping Agency heeft het recht van ontbinding niet indien de tekortkoming van de wederpartij , gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt.

 Geschillen

Artikel 18.-1. Op alle door The Sleeping Agency gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

18.-2. Indien de wederpartij in Nederland is gevestigd wordt elk geschil aangaande de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van de overeenkomst, alsook elk ander geschil in verband met de overeenkomst, beslecht door de competente rechter van het arrondissement waarin The Sleeping Agency is gevestigd, slechts met die beperking dat van de relatieve competentie van de kantonrechter niet zal worden afgeweken.

18.-3. Is de Nederlandse wederpartij een consument, dan heeft zij binnen een maand nadat The Sleeping Agency zich schriftelijk jegens haar op dit beding heeft beroepen, het recht om voor de beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

18.-4. Indien de wederpartij buiten Nederland is gevestigd, zullen alle geschillen bij uitsluiting van iedere andere of hogere rechtspraak worden beslecht door arbitrage overeenkomstig de Regels van het Nederlandse Arbitrage Instituut, onverminderd het recht van The Sleeping Agency de wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet of toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.